GNP Magnusson | Aparatura medyczna

Projekt - GNP Magnusson

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp.zo.o. od 3.09.2014 r. realizuje projekt  w ramach Osi priorytetowej 1: “Przedsiębiorczość”, Działania 1.1 – “Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, podziałania 1.1.7 – “Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPWM.01.01.07-28-021/14-00.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Tytuł projektu: “Utworzenie cyfrowego laboratorium wkładek usznych i obudów do aparatów słuchowych w Olsztynie”
Okres realizacji: 3.09.2014 r. – 19.11.2014r.

Całkowita wartość projektu: 397 782 zł

Dofinansowanie: 161 700

 

Projekt zakłada utworzenie cyfrowego laboratorium w celu produkcji w oparciu o innowacyjną technologię 3D m.in.: obudów do aparatów słuchowych wewnątrzusznych, indywidualnych wkładek usznych, zatyczek przeciwwodnych, wkładek przeciwhałasowe, kolorowych wkładek usznych twardych i miękkich.

Projekt - GNP Magnusson

Back to top